Eettiset säännöt

Vantaan Järjestöringin toiminnan tarkoituksena on alueellaan ehkäistä syrjäytymistä, kehittää toimintaa syrjäytymisen katkaisemiseksi sekä työllistymisen yleisten edellytysten edistämiseksi. Yhdistys toimii syrjäytyneiden elämänhallinnan ja hyvinvoinnin kehittämiseksi, sekä alueensa yleisen sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Tämä tarkoitus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Korostamme voimakkaasti sitoutumistamme rasisminvastaiseen työhön ja lisäksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoiseen kohteluun. Uskomme, että jokainen ihminen ansaitsee tulla kohdatuksi arvokkaasti ja tasa-arvoisesti riippumatta heidän sukupuoli-identiteetistään, seksuaalisesta suuntautumisestaan, etnisestä alkuperästään tai ihonväristään. Syrjintä ja epätasa-arvo ovat yhteiskunnan haasteita, jotka vaativat päättäväistä vastustamista.

Pyrimme luomaan ympäristön, jossa kaikki, myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat henkilöt, voivat elää ja vaikuttaa ilman pelkoa syrjinnästä tai viharikoksista. Tasa-arvo, inklusiivisuus ja kunnioitus ovat toimintamme kulmakiviä.

Näillä periaatteilla ohjaamme toimintaamme ja teemme yhdessä työtä oikeudenmukaisemman ja inklusiivisemman yhteisön puolesta.

1.  Kunnioitus ja tasa-arvo

Pyrimme luomaan ympäristön, jossa jokainen yksilö kohdataan kunnioittaen ja arvostaen hänen taustastaan, uskonnostaan, kielestään, sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan ja muista henkilökohtaisista ominaisuuksistaan riippumatta. Kunnioitamme kaikkia ihmisiä heidän ainutlaatuisuudestaan käsin.

2.  Monimuotoisuuden edistäminen

Sitoudumme edistämään monimuotoisuutta kaikessa toiminnassamme. Pyrimme aktiivisesti tarjoamaan foorumin eri taustoista tulevien ihmisten kohtaamiselle ja yhteistyölle. Teemme parhaamme varmistaaksemme, että päätöksenteossamme ja toimintamme kaikilla tasoilla heijastuu moninaisuus ja erilaiset näkökulmat.

3.  Rehellisyys ja integriteetti

Toimimme avoimesti, rehellisesti ja läpinäkyvästi kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Emme harhaanjohtavasti esitä itseämme tai toimintaamme, vaan tarjoamme oikeaa ja totuudenmukaista tietoa kaikille sidosryhmille ja asiakkaille.

4.  Asiakaspalvelu ja vapaaehtoistyö

Korostamme ystävällisyyttä, huomaavaisuutta ja osaamista asiakaspalvelussa sekä vapaaehtoistoiminnassa. Kohtelemme kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti ja tarjoamme heille tukea heidän tarpeidensa mukaisesti.

Vapaaehtoistoiminnassa luomme ympäristön, jossa jokainen vapaaehtoinen voi ilmaista itseään ja osallistua toimintaan omien vahvuuksiensa, kiinnostuksen kohteiden ja voimavarojensa mukaisesti.

5. Jatkuva parantaminen

Tunnistamme, että eettinen toiminta vaatii jatkuvaa arviointia ja kehitystä. Tavoitteenamme on oppia virheistämme ja pyrkiä jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Kuuntelemme palautetta ja olemme valmiita tekemään tarvittavia muutoksia sääntöihimme ja toimintatapoihimme.

6. Vastuu eettisyydestä

Kaikki yhdistyksen jäsenyhdistyksiin kuuluvat henkilöt, jäsenet, työntekijät ja vapaaehtoiset ovat vastuussa näiden eettisten sääntöjen noudattamisesta. Velvollisuutemme on puuttua eettisiin rikkomuksiin ja luoda avoin kanava ilmoituksille sekä mahdollisille konfliktitilanteille.

Nämä eettiset säännöt ohjaavat toimintaamme ja päätöksentekoamme. Sitoudumme noudattamaan niitä kaikissa tilanteissa ja rakentamaan yhdessä eettisesti vastuullista ja inklusiivista yhteisöä.

Scroll to Top